Kategorie
Anketa
Nejnovější produkty

DISC vytyčovací mety 4x8

Naše cena: 480.00 Kč

CHLEBNÍK PSTRUH

Naše cena: 545.00 Kč

FISHING BAG

Naše cena: 1645.00 Kč

SHARK-55 litrů

Naše cena: 1050.00 Kč

BAMBINO FISHING-28 litrů

Naše cena: 665.00 Kč

HORNET GIGANT

Naše cena: 2475.00 Kč

HORNET MEDIUM 40-litrů

Naše cena: 1450.00 Kč

Sada pro soft tenis

Naše cena: 85.00 Kč

Gumotextilní matrace BÁRA 3

Naše cena: 870.00 Kč

Gumotextilní matrace BÁRA 2

Naše cena: 795.00 Kč

Šipky s kovovým hrotem

Naše cena: 45.00 Kč

Šipkový terč 30cm

Naše cena: 165.00 Kč

Míček Hacky Sack

Naše cena: 150.00 Kč

Šipkové letky Harrows PRO SERIES

Naše cena: 230.00 Kč

Fotbalový dres DYNAMO žluto-černý

Naše cena: 320.00 Kč

Fotbalový dres DYNAMO zeleno-černý

Naše cena: 320.00 Kč

Set domácích zvířátek

Naše cena: 420.00 Kč

Reklamace

Základní informace


Nezasílejte zboží k reklamaci na dobírku, nebude odebráno. Zaslání v originálním balení není nutné, ovšem u zboží, které bylo zabaleno s ochrannými prvky, se doporučuje. O uznání reklamaci rozhoduje pouze prodejce. Zboží na reklamaci posílejte na adresu sídla Jaroslav Klečka, Pod Morávií 1315/5, 742 21 Kopřivnice


I.
Reklamace zboží poškozeného při přepravě


Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. V každém případě nejdříve kontaktovat dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Až na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, dodán nový výrobek nebo jiné finanční vyrovnání.
Pro reklamaci zásilky dodané PPL použijte jejich formulář, reklamace zásilek České pošty na příslušné pobočce. Poškozené zboží vždy převezme dopravce, ten je povinen se postarat o vyřízení škodní záležitosti.


II.
Reklamace zboží - obecně


Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
U sportovních šitých míčů je možná reklamace pouze na šití a tvar, nelze reklamovat utržené ventilky, míče jsou dodávány, pokud to možností zabalení a velikosti zásilky umožňují, již nahuštěny od prodávajícího.
U nafukovacích výrobků lze reklamovat pouze netěsné spoje, u trhlin v celistvé ploše se má zato, že byly způsobeny neopatrným používáním výrobku.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží.
Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhoduje prodávající. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.


III.
Postup a podmínky pro uznání reklamace


Záruční doba na veškeré nové zboží je 24 měsíců, pokud životnost výrobku není kratší. Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup.
Spolu s vadným zbožím dodat platný záruční list (u těch, kde je uvedeno výrobní číslo) nebo prodejní doklad - paragon. Platným záručním listem se rozumí vyplněný záruční list - datum prodeje, typ a výrobní nebo sériové číslo zboží, razítko prodejce a jeho podpis. Neúplný nebo měněný záruční list je neplatný. Se zbožím zašlete i vyplněný Reklamační protokol. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká pokud :
~ kupující nedodržuje a neřídí se pokyny návodu k použití
~ pokud zařízení není funkční z důvodu chybné instalace
~ byl do zařízení proveden neodborný nebo neoprávněný zásah.
~ byla závada způsobena cizími látkami vniklými do zařízení.
~ vadu způsobil zákazník použitím výrobku v prostředí, pro které nebylo určeno.
~ vada vznikla mechanickým poškozením vinou zákazníka.
~ poškození vzniklo vlivem neodvratné události ( např. živelná pohroma )
~ zařízení bylo připojeno na jiné než předepsané napájecí zařízení.
~ byla poškozena nebo zcela odstraněna bezpečnostní plomba.
Pokud bude zjištěno že závada nespadá do záruky, hradí náklady na posouzení opravy a opravu zákazník.

V Kopřivnici dne 1.12.2014